Իրավական կարգավորումներ

 1. ՀՀ օրենքը «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»
 2. ՀՀ օրենքը «Դեղերի մասին»
 3. ՀՀ օրենքը «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին»
 4. ՀՀ օրենքը «Լիցենզավորման մասին»
 5. ՀՀ կառավարության 15.08.2019թ.-ի թիվ 1080-Ն «Դեղատոմսեր գրելու, դեղեր բաց թողնելու (ներառյալ` էլեկտրոնային եղանակով) կարգը, դեղատոմսերի ձևերը, ինչպես նաև դեղերի և դեղանյութերի հաշվառման կարգը սահմանելու և Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ի n 1402-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
 6. ՀՀ կառավարությանն 27.03.2014թ.-ի թիվ 375-Ն որոշումը «Սոցիալական փաթեթի շահառուների, ինչպես նաև պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով առողջության առաջնային պահպանման և նեղ մասնագիտական ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների աշխատողների` պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ու ֆինանսավորման կարգը, նրանց` պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ բժշկական օգնության ու սպասարկման ծառայությունների փաթեթը, փաթեթի հասանելիության նպատակով էլեկտրոնային շտեմարանների ձևավորման ու վարման կարգը, ինչպես նաև Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարության և ապահովագրության ծառայություններ մատուցող ընկերությունների միջևկնքվող պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին»
 7. ՀՀ կառավարության18.03.2010թ.-ի թիվ 270-Ն որոշումը «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների շրջանառության կանոնները սահմանելու մասին»
 8. ՀՀ կառավարության 04.03.2004թ.-ի թիվ 318-Ն որոշումը «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ևսպասարկման մասին»
 9. ՀՀ կառավարության12.2002թ.-ի թիվ 1936-Ն որոշումը «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին»
 10. ՀՀ առողջապահության նախարարի 08.2018թ.-ի թիվ 17-Ն հրամանը «Բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի օգտագործման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին»
 11. ՀՀ առողջապահության նախարարի 18.10.2017թ.-ի թիվ 45-Ն հրամանը «Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման չափորոշիչը հաստատելու մասին»
 12. ՀՀ առողջապահության նախարարի 02.12.2020թ.-ի թիվ 31-ն հրամանը «Քրոնիկական զարգացող հիվանդությունների անբուժելի փուլում մաշկի վնասվածքներով պացիենտների վարման գործելակարգը հաստատելու մասին»
 13. ՀՀ առողջապահության նախարարի 02.12.2020թ.-ի թիվ 32-Ն հրամանը «Կյանքին սպառնացող (կյանքի տեվողությունը սահմանափակող) հիվանդությունների անբուժելի փուլում շնչարգելությամբ պացիենտների վարման գործելակարգը հաստատելու մասին»